نام کانون : کانون بازنشستگان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

نام رئیس کانون : علی اکبر اسلامیه

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 390نفر

آدرس : همدان - بلوار خواجه رشید - اداره شضیلات طبقه اول

تلفن : 38231444