» کانونهای بازنشستگی استان همدان » کانون بازنشستگی بهزیستی همدان

نام کانون : کانون بازنشستگان بهزیستی استان همدان

نام رئیس کانون :شیرولی سیفی

تعداد اعضاء هیت مدیره کانون: 7 نفر

تعداد اعضاء کانون : 236 نفر

آدرس : همدان -میدان دانشگاه کوچه شهید رستمی 

تلفن:38244493

خدمات کانون:بازدید،وام،مشاوره،مسافرت.....