» کانونهای بازنشستگی استان همدان » کانون بازنشستگی تعاون روستایی همدان

نام کانون : کانون بازنشستگان تعاون روستایی استان همدان

نام رئیس کانون :عبداله طالبیان

تعداد اعضاء هیت مدیره کانون: 7 نفر

تعداد اعضاء کانون : 1600 نفر

آدرس : همدان - خیابان پاستور سازمان تعاون روستایی

تلفن:------------

خدمات کانون:ورزشی،مشاوره،وام،مسافرت...