نام کانون : کانون بازنشستگان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

نام رئیس کانون : محمدحسین کوثری

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 3 نفر

تعداد اعضاء کانون : 37 نفر 

آدرس : همدان - چهار راه تختی - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

تلفن : 32660070