» کانونهای بازنشستگی استان همدان » مجمع کانونهای بازنشستگی استان همدان