نام کانون :کانون بازنشستگان استانداری همدان

نام رئیس کانون :فتاح مظاهری

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون :5 نفر

تعداد اعضاء کانون :340 نفر

آدرس : همدان - استانداری

تلفن : 38256523

فکس : 38256002