نام کانون : کانون بازنشستگان دانشگاه بوعلی سینا همدان

نام رئیس کانون : محمد جواد اقبالیان

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 450 نفر

آدرس : همدان دانشگاه بوعلی سینا

تلفن 38380833

خدمات کانون:ارایه تسهیلات جهت وام- رسیدگی و سرکشی به بازنشستگان ازکارافتاده-برگزاری تورهای مسافرتی و امکانات رفاهی