نام کانون : کانون بازنشستگان دانشگاه بوعلی سینا همدان

نام رئیس کانون : محمد جواد اقبالیان

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 3 نفر

تعداد اعضاء کانون : 365 نفر

آدرس : همدان دانشگاه بوعلی سینا

تلفن 38381292