» کانونهای بازنشستگی استان همدان » کانون بازنشستگی کشوری ملایر

نام کانون : کانون بازنشستگی  کشوری شهرستان ملایر

نام رئیس کانون : منوچهر صحرانورد

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 2000 نفر

آدرس : ملایر

تلفن : 32255565