نام کانون : کانون بازنشستگان محیط زیست استان همدان

نام رئیس کانون : کورش عالمی

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 32 نفر 

آدرس : همدان - بلوار فلسطین - اداره کل محیط زیست استان همدان

تلفن :