» کانونهای بازنشستگی استان همدان » کانون بازنشستگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند

نام کانون : کانون بازنشستگی شبکه بهداشت و درمان شبکه بهداشت شهرستان نهاوند

نام رئیس کانون : حجت اله حکمت

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 6 نفر

تعداد اعضاء کانون : 370نفر

آدرس : نهاوند - خیابان پیروزی جنب شهرداری شبکه بهداشت و درمان نهاوند

تلفن : 33245748

فکس : 33236961