نام کانون : کانون بازنشستگان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

نام رئیس کانون : ابراهیم ملکی

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 4 نفر

تعداد اعضاء کانون : 121نفر

آدرس : همدان - خیابان بوعلی - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

تلفن :