نام کانون : کانون بازنشستگان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

نام رئیس کانون : ابراهیم ملکی

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 3 نفر

تعداد اعضاء کانون : 178نفر

آدرس : همدان -بلوار مدنی-بلوار 15 فروردین-اداره کل مالیات برارزش افزوده

تلفن : 38253667

خدمات کانون: اهدای جوایز به فرزندان بازنشستگان(دانش آموز و دانشجویان  برتر)