» کانونهای بازنشستگی استان همدان » کانون ورزش و جوانان همدان

نام کانون : کانون بازنشستگان ورزش و جوانان استان همدان

نام رئیس کانون :محسن قهرمانی

تعداد اعضاء هیت مدیره کانون:7نفر

تعداد اعضاء کانون : 130 نفر

آدرس :خیابان پاستور خیابان ورزش اداره کل ورزش و جوانان

تلفکس382810120