نام کانون :کانون بازنشستگان ثبت احوال استان همدان

نام رئیس کانون :اسداله ویژه

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون :5 نفر

تعداد اعضاء کانون :80 نفر

آدرس :همدان - میدان بیمه - اداره کل ثبت احوال استان همدان

تلفن :38267579-38218498