نام کانون :کانون بازنشستگان ثبت احوال استان همدان

نام رئیس کانون :اسداله ویژه

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون :4 نفر

تعداد اعضاء کانون :75 نفر

آدرس :همدان - میدان بیمه - اداره کل ثبت احوال استان همدان

تلفن :38220860

خدمات کانون: ارایه خدمات مسافرتی- ورزشی