نام کانون : کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی استان همدان

نام رئیس کانون : برجیسیان

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 4100 نفر

آدرس : همدان - خیابان میرزاده عشقی - داخل بیمارستان سابق حضترت امام خمینی (ره)

تلفن : 38321483

نلفکس : 38252265