نام کانون : کانون بازنشستگان شرکت پست استان همدان

نام رئیس کانون :علی اعتمادی

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون :6 نفر

تعداد اعضاء کانون :120 نفر

آدرس :همدان - خیابان بوعلی جنب دادگستری - شرکت پست استان همدان

تلفن :38290482