نام کانون : کانون بازنشستگان شرکت پست استان همدان

نام رئیس کانون :علی اصغر اعتمادی

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون :5 نفر

تعداد اعضاء کانون :150 نفر

آدرس :همدان - خیابان بوعلی جنب دادگستری - شرکت پست استان همدان

تلفن :38290482

خدمات:سفر های زیارتی،وام،رسیدگی به امور بازنشستگان