» کانونهای بازنشستگی استان همدان » کانون شهرداری استان همدان

نام کانون : کانون بازنشستگان شهرداری استان همدان

نام رئیس کانون :بهمن مسلمیان

تعداد اعضاء هیت مدیره کانون:5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 265 نفر

آدرس : همدان -بلوار 15 فروردین جنب اداره بازرگانی

تلفکس-----------

خدمات:وام،استخر،ورزشی،پیگیری امور بازنشستگان