نام کانون : کانون بازنشستگان شرکت مخابرات استان همدان

نام رئیس کانون : علی پرچمی

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 380نفر

آدرس : همدان - آرامگاه بوعلی شرکت مخابرات استان همدان

تلفن 38355029